အမှတ်ပေးခြင်းပုံစံများ

  • အမှတ်ပေးနည်းလမ်း – တာဝန်ယူကျင်းပသည့်အဖွဲ့အစည်းမှ ရွေးချယ်ထားသည့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ၃ ဦး သည် အမှတ်ပေးဒိုင်လူကြီးများအဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည်။
  • အမှတ်ပေးစံသတ်မှတ်ချက် –
    • အသံ – အသံဖမ်းခြင်းအရည်အသွေးနှင့် ပဓာနရည်ရွယ်ချက်။ (၂၅%)
    • ဓာတ်ပုံ – အထားအသို အခင်းအကျင်းနှင့် ပဓာနရည်ရွယ်ချက်။ (၂၅%)
    • ကော်ပီရိုက်(ဒ်)တင်း – ဖန်တီးမှုလက်ရာ သရုပ်ဖော်ချက်သည် အသံ၊ ဓာတ်ပုံတို့နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ၊ အကြောင်းအရာပြီးပြည့်စုံမှုနှင့် ပဓာနရည်ရွယ်ချက်။ (၅၀%)