အွန်လိုင်းပြပွဲ

အွန်လိုင်းပြပွဲ:
https://event.rti.org.tw/sound-postcards/online-exhibit/