การพิจารณาให้คะแนน

  • รูปแบบการให้คะแนน : ผู้จัดคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ร่วมการตัดสิน
  • มาตรฐานการให้คะแนน :
    • เสียง : คุณภาพการบันทึกเสียง ความเหมาะสมกับหัวข้อ (25%)
    • ภาพถ่าย : ส่วนประกอบของภาพและการถ่ายภาพ ความเหมาะสมกับหัวข้อ (25%)
    • คำบรรยาย : ความเหมาะสมต่อเสียงและภาพถ่าย ความสมบูรณ์ของเนื้อหา เหมาะสมกับหัวข้อ (50%)