ข้อควรระวัง

 • ข้อควรระวังในการเข้าร่วมกิจกรรม
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องสอดคล้องกับหัวข้อ ไม่มีความหมายในแง่เหยียดเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ไม่เกี่ยวข้องด้านการเมืองหรือประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงด้านวัฒนธรรม ไม่มีความรุนแรง ไม่มีเรื่องเพศ ไม่ดูหมิ่น ไม่โจมตีบุคคลใด ไม่คุกคามความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ไม่ขัดกับประเพณีอันดีงามของสังคม และไม่ฝ่าฝืนระเบียบกฎหมาย
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานสร้างสรรค์ของตนเอง ซึ่งยังไม่เคยแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะด้วยวิธีการใดๆ มาก่อน ผู้ละเมิดจะถูกยกเลิกสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรม หากได้รับรางวัล ก็จะถูกยกเลิกการรับรางวัล และเงินรางวัล ตลอดจนจะไม่มีการพิจารณาหาผู้รับรางวัลทดแทน
  • หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมกรอกข้อมูลส่วนตัวไม่ตรงกับความเป็นจริง ละเมิดกติกาหรือผิดกฎหมายอื่น ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการเข้าร่วมและรับรางวัล รวมทั้งขอคืนเงินรางวัลและรางวัลที่ได้ไปคืน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิมีข้อโต้แย้งใด ๆ
  • ข้อมูลทุกอย่างให้ยึดถือข้อมูลในเว็บไซต์ทางการของผู้จัดเป็นสำคัญ หากเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถจัดกิจกรรมต่อไปได้ ผู้จัดมีิสิทธิยกเลิก เปลี่ยนแปลง ระงับ แก้ไข ตีความหรือระงับการจัดกิจกรรมชั่วคราวได้ รวมทั้งมีสงวนสิทธิในการตีความทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมได้โดยลำพัง ผู้จัดสงวนสิทธิในการตีความ อธิบายเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงกติกาได้โดยลำพัง หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ให้ยึดถือตามที่ประกาศในเว็บไซต์ของผู้จัดเป็นสำคัญ กรณีมีข้อพิพาท ให้ยึดข้อความฉบับภาษาจีนเป็นหลัก
 • ลิขสิทธิ์
  • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจะไม่มีการส่งคืน
  • ลิขสิทธิ์ของผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมเป็นของเจ้าของผลงาน ขณะเดียวกันเจ้าของผลงานก็เห็นชอบมอบสิทธิ์ดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งกระจายเสียง ส่งต่อ เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ท ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ให้แก่สถานีวิทยุ Rti และเห็นชอบที่จะไม่ใช้ผลงานในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์
  • ผลงานที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผลงานสร้างสรรค์ ห้ามนำภาพถ่าย รูปภาพ แผ่นภาพหรือดนตรี ตลอดจนลอกเลียนแบบหรือก๊อปปี้ผลงานของผู้อื่นอันอาจกลายเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หากมีการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์หรือกฎหมายอื่นหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่ 3 เจ้าของผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบข้อกฎหมายทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับผู้จัดกิจกรรม
  • หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม ควรเป็นฝ่ายทำความเข้าใจกับผู้จัดก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ถือเสมือนยอมรับกติกาทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง ไม่ต้องทำเป็นหนังสือเห็นชอบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรอีก
  • เมื่อเข้าร่วมกิจกรรม ให้ถือว่าผู้เข้าร่วมเห็นด้วยกับกติกาทุกอย่างของกิจกรรม
 • เกี่ยวกับของรางวัล
  • ตามประมวลรัษฎากรของไต้หวันสาธารณรัฐจีน เงินรางวัลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมใดก็ตาม หากมีจำนวนเกินกว่า 1,000 เหรียญไต้หวัน (ใน 1 ปีภาษี) ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีเงินได้ และยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประจำปี
  • ตามประมวลรัษฎากรไต้หวัน ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไต้หวันเกิน 183 วันใน 1 ปีภาษี เงินรางวัลจากการแข่งขันจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แต่หากไม่ครบ 183 วัน จะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 20
  • รางวัลและเงินรางวัลทั้งหมด หากผู้เข้าร่วมไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามระเบียบ หรือปฏิเสธการชำระภาษี ให้ถือเสมือนสละสิทธิ์การรับรางวัล
  • หากการส่งผลงานเกิดการสูญหาย ชำรุดขึ้นระหว่างการส่ง โดยไม่ทราบสาเหตุและการระบุที่อยู่ผิดพลาดจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายหรือล่าช้าหรือส่งผิดหรือสูญหาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมด
  • ตามกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้ผู้จัดกิจกรรมเก็บรวบรวม จัดการในระบบคอมพิวเตอร์และใช้ประโยชน์ แต่จำกัดเฉพาะในกิจกรรมนี้เท่านั้น ไม่นำไปใช้อย่างอื่น นอกจากนี้ ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้ผู้จัดกิจกรรมประกาศรายชื่อของตนได้