Cách chấm điểm

  • Cách chấm điểm: Ban tổ chức sẽ mời 3 chuyên gia làm giám khảo
  • Tiêu chí chấm điểm:
    • Âm thanh: Chất lượng của bản thu âm, phù hợp với chủ đề (25%).
    • Hình ảnh: Bố cục và khung hình, phù hợp với chủ đề (25%).
    • Bài viết: Sự mô tả của tác phẩm có khớp với âm thanh và hình ảnh hay không, tính hoàn chỉnh của nội dung, phù hợp với chủ đề (50%).